JORDI ROY FOTOGRAFIA

Tardor al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Parc Natural de l’Alt Pirineu. Altes muntanyes, refugi d’espècies amenaçades, i uns paisatges modelats per segles d’activitat humana, constitueixen el parc natural més gran de Catalunya, a cavall de les comarques del Pallars Sobirà i de l’Alt Urgell.

Durant la tardor els colors del paisatge es transformen en unes tonalitats i varietats magnífiques. Diverses espècies arbòries en son responsables: trèmol (Populus tremula), bedoll (Betula pendula), freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior),  roure de fulla gran (Quercus petraea), roure martinenc (Quercus pubescens), cirerer (Prunus avium), avellaner (Corylus avellana), erable (Acer platanoides), moixera (Sorbus aria), moixera de guilla (Sorbus aucuparia), noguera (Juglans regia),  salze blanc (Salix alba), til·ler (Tilia sp), faig (Fagus sylvatica), clop o pollancre (Populus nigra). Les següents fotografies, realitzades durant diferents sortides en els últims anys, pretenen ser-ne una mostra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.